Työnohjausta, coachingia ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta yrityksille psykologisella asiantuntemuksella.

Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus psykologisella otteella

Työnohjauksella tarkoitetaan luottamuksellista, tavoitteellista ja tyypillisesti pitkäkestoista ammatillisen kehittymisen prosessia. Työnohjauksen painopiste on ohjattavan työhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten tarkastelussa. Tässä ohjattavan työn tarkastelussa organisaation perustehtävän näkökulma on olennaisesti esillä. Työnohjaus voi tarjota mahdollisuuden esimerkiksi työn sujuvuuden ja omien toimintamallien kehittämiseen, työnkuvan ja työhön liittyvien vaatimusten jäsentämiseen sekä ammatillisen ja ammatti-identiteetin kehittymisen työstämiseen. Työnohjaajana hyödynnän psykologista asiantuntemustani ja tarkastelen työelämän ilmiöitä useammastakin teoreettisesta viitekehyksestä.

Työnohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa ohjattavan oma ammatillisen kehittymisen prosessi saa rinnalleen useampia näkökulmia sekä vertaistuen mahdollisuuden. Mikäli ryhmä koostuu työyhteisön jäsenistä, työskennellään työnohjauksessa erityisesti työyhteisön kehittymisen äärellä.

Esihenkilöiden työnohjaus psykologisella otteella

Esihenkilön työnohjauksessa työhön liittyvien teemojen tarkastelu tapahtuu esihenkilön tehtävä ja roolin erityisluonne huomioiden. Työnohjaus voi tarjota esihenkilölle paikan esimerkiksi jäsentää omaa työtään ja siihen liittyviä vaatimuksia, tarkastella omaa rooliaan ja suhdettaan johtajuuteen, kehittää omia toimintatapojaan ja johtamistaitojaan sekä työstää omaa ammatillista kasvuaan.

Esihenkilöiden työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa esihenkilön oma ammatillisen kehittymisen prosessi saa rinnalleen useampia näkökulmia sekä mahdollisuuden vertaistukeen.

Esihenkilön coaching psykologisella otteella

Esihenkilön coaching on työnohjausta lyhyempi prosessi, jossa edetään tarkkarajaisemmin tietyn työhön liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi coachattavan voimavarojen pohjalta. Coachina hyödynnän psykologista asiantuntemustani, mutta työskentelyssäni painottuu selkeämmin ratkaisukeskeinen ja valmennettavan voimavarojen käyttämiseen sekä toimijuuden vahvistamiseen pyrkivä ote.

Työnohjaus ja coaching – huomioita käytännön toteutuksesta:

Työnohjaukset ja esihenkilön coaching kytkeytyvät olennaisesti työhön liittyviin teemoihin sekä ammatillisen kehittymisen äärelle ja eroavat siten esimerkiksi psykoterapiasta, jonne puolestaan kuuluvat yksityiselämän aiheiden käsittely sekä psyykkisten ongelmien hoitaminen. Työnohjaus ja coaching myös edellyttävät riittäviä sen hetkisiä voimavaroja ammatillisen kehittymisen prosessiin. Työnohjaukseen ja coachingiin hakeutuakseen ei tarvitse kokea erityisiä ongelmia työssään, vaan esimerkiksi motivaatio omien työhön liittyvien toimintamallien tarkasteluun ja kehittämiseen muodostaa oivan lähtökohdan prosessille.

Toteuttamani työnohjaukset ja esihenkilön coaching eivät ole terveydenhuollon palveluja eikä niitä näin ollen koske esimerkiksi terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat kirjaamissäännökset. Teen kuitenkin prosessin ajalle muistin tueksi ja siten prosessin toteuttamiseksi muistiinpanoja käsitellyistä aiheista ilman suoria yksilöintitietoja. Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntöni on kuvattu tarkemmin tietosuojaselosteessani.

Työnohjausprosessin osalta sopimus voidaan tehdä esimerkiksi noin 6 kk kerrallaan, mutta kokonaisuudessaan prosessi voi kestää tarpeen mukaan jopa 1-3 vuotta. Coachingprosessin pituus on selvästi lyhyempi, kokonaisuudessaan tyypillisesti alle puolen vuoden mittainen.

Yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa yksi ohjauskerta on kestoltaan 90 min. Myös coachingissa yhden valmennuskerran kesto on 90 min. Tapaamiset ajoittuvat noin 2-3 viikon välein.

Työnohjaukset ja coaching on mahdollista toteuttaa tilanteen mukaan asiakkaan tiloissa Pirkanmaalla tai etäyhteydellä.

Maksuttomassa aloitustapaamisessa käydään läpi työnohjauksen / coachingin tarve ja lähtökohdat sekä sovitaan prosessin toteutukseen liittyvistä seikoista. Näiden perusteella laaditaan sopimus.

Työnohjaus- ja coachingprosessien kokonaishinnat määräytyvät kokonaisuuden mukaan. Hintoihin lisätään alv 24 %. En toteuta arvonlisäverotonta potilastyönohjausta.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeeseen sopivasta työnohjaus- tai coachingprosessista!

Koulutukset

Työhyvinvointia työelämään -koulutukset

Pidän yrityksille ja organisaatioille koulutuksia työhyvinvoinnin teemoista psykologiseen asiantuntemukseen sekä tutkittuun tietoon pohjautuen. Koulutukseni tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä yhdessä tarkastelemaan työhyvinvoinnin teemoja sekä pohtimaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Valittavana on tarpeen mukaan räätälöitäviä koulutuskokonaisuuksia mm. seuraavista teemoista:

Palautumisen äärellä

Luodaan pohjaa työhyvinvointia edistävälle työstä palautumiselle lisäämällä ymmärrystä psykologisesta palautumisesta ilmiönä sekä pohtimalla keinoja palautumisesta huolehtimiseen niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Stressinhallinnan ulottuvuudet

Tunnistetaan stressitekijöitä ja -reaktioita sekä tutustutaan keinoihin, joilla voidaan taltuttaa stressireaktioita ja rakentaa perustaa stressinhallinnalle. Niin yksilön kuin organisaationkin näkökulma on tarkastelussa esillä.

Työn voimavaroilla kohti työhyvinvointia

Käydään läpi työn voimavarojen merkitystä työhyvinvoinnille sekä pohditaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen voimavarojen näkökulmasta. Tarkastelua aiheen parissa tehdään niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Työuupumus ja työhyvinvoinnin tukeminen

Tarkastellaan työuupumusta ilmiönä ja tutustutaan työuupumuksesta kertoviin tunnusmerkkeihin. Lisäksi pohditaan keinoja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen kuormituksen keskellä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Koulutuksen kesto sovitaan tarpeen mukaisesti. Joskus lyhyt yhden tunnin mittainen puheenvuoro toimii sopivana johdantona aiheeseen, toisinaan taas on hyvä pysähtyä pidemmäksi aikaa aiheen pariin. Esimerkiksi kolmen tai kuuden tunnin mittainen koulutus antaa jo mahdollisuuden työstää aihetta syvemmin osallistujien kanssa. Koulutukset sisältävät alustuksen lisäksi yhteistä keskustelua ja pohdintatehtäviä. Pidemmissä koulutuksissa mukana on myös erilaisia harjoituksia tai tehtäviä aiheen työstämiseksi.

Koulutusten hinnat määräytyvät kokonaisuuden mukaan. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus!

Esittely

Maarit Ruotsalainen – osaaminen ja työskentelyote

  • Laillistettu psykologi, PsM
  • Certified Supervisor and Coach of Leaders and Executives®, CSLE®
  • Opettajan pedagoginen pätevyys

Olen pohjakoulutukseltani psykologi ja perehtynyt erityisesti työpsykologian teemoihin. Olen myös johdon työnohjaaja ja coach, CSLE® eli työnohjaaja, joka on lisäksi erikoistunut johtamis- ja esihenkilötyön työnohjaukseen ja valmennukseen. Työnohjaajakoulutukseni on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuosituksen mukainen. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys.

Olen työskennellyt aiemmin työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen sekä rekrytoinnin ja kuntoutuksen parissa. Tutkimustaustani näkyy analyyttisessä otteessani sekä kyvyssä hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa käytännön työssä. Työhyvinvoinnin teemat ovat olleet mielenkiinnon kohteenani koko työurani ajan. Haluan omalta osaltani olla mukana työelämän kehittämisessä lisäämällä tietoutta ja osaamista työhyvinvoinnin kysymyksissä työpaikoilla. Lisäksi työnohjaajana ja coachina saan olla kanssakulkijana ammatillisen kehityksen prosessissa, jolla usein on kytköksensä myös työhyvinvointiin. Työskentelyotteeni työnohjauksessa ja coachingissa pohjautuu työelämän ilmiöiden tarkasteluun useamman teoreettisen viitekehyksen sekä psykologisen asiantuntemuksen avulla.

Ajattelen, että tasapainoinen ja inhimillinen ote työelämässä tuottaa myös parhaan tuloksen.

Ota yhteyttä

Maarit Ruotsalainen

sähköposti: info@maaritruotsalainen.fi

puh: 040 507 5577

Tietosuojaselosteeni löydät täältä.