Työnohjausta, coachingia ja työhyvinvointiin liittyvää koulutusta yrityksille psykologisella asiantuntemuksella.

Ajankohtaista 2/2021: Esihenkilöiden yksilö- ja ryhmätyönohjaukset koulutusasiakashinnoin johdon työnohjaaja ja coach -koulutukseni ajan.

Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus psykologisella otteella

Työnohjauksella tarkoitetaan luottamuksellista, tavoitteellista ja tyypillisesti pitkäkestoista ammatillisen kehittymisen prosessia. Työnohjauksen painopiste on ohjattavan työhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten tarkastelussa. Ohjattavan työn tarkastelussa organisaation perustehtävän näkökulma on olennaisesti esillä. Työnohjauksella voidaan tukea esimerkiksi työssä jaksamista, työn laatua sekä ohjattavan ammatillista ja ammatti-identiteetin kehittymistä. Työnohjaajana hyödynnän laaja-alaisesti psykologista asiantuntemustani ja tarkastelen työelämän ilmiöitä useammastakin teoreettisesta viitekehyksestä.

Työnohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmämuotoisessa työnohjauksessa ohjattavien ammatillinen kehittyminen mahdollistuu useampien näkökulmien rikastuttamana ja vertaistuen vahvistamana. Mikäli ryhmä koostuu työyhteisöstä työskennellään työnohjauksessa erityisesti työyhteisön kehittymisen äärellä.

Esihenkilöiden työnohjaus psykologisella otteella

Esihenkilön työnohjauksessa työhön liittyvien teemojen tarkastelu tapahtuu esihenkilön tehtävä ja roolin erityisluonne huomioiden. Työnohjauksella voidaan tukea esihenkilön työssä jaksamista ja ammatillista kasvua. Työnohjaus voi tarjota esihenkilölle paikan jäsentää omaa työtään ja siihen liittyviä vaatimuksia, tarkastella omaa rooliaan ja suhdettaan johtajuuteen sekä kehittää omia toimintatapojaan ja johtamistaitojaan. Esihenkilön johtajuuden kehittymisen ja hyvinvoinnin lisääntymisen voidaan odottaa heijastuvan myös laajemmin työyhteisön sekä organisaation toimintaan.

Esihenkilöiden työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Mikäli työnohjaus toteutetaan ryhmämuotoisena esihenkilöiden ammatillinen kehittyminen mahdollistuu useampien näkökulmien rikastuttamana ja vertaistuen vahvistamana.

Esihenkilön coaching psykologisella otteella

Esihenkilön coaching on työnohjausta lyhyempi prosessi, jossa edetään tarkkarajaisemmin tietyn työhön liittyvän tavoitteen saavuttamiseksi coachattavan voimavarojen pohjalta. Coachina hyödynnän laaja-alaisesti psykologista asiantuntemustani, mutta työskentelyssäni painottuu selkeämmin ratkaisukeskeinen ja valmennettavan voimavarojen käyttämiseen sekä toimijuuden vahvistamiseen pyrkivä ote.


Työnohjausprosessin osalta sopimus tehdään tyypillisesti noin 6kk kerrallaan, mutta kokonaisuudessaan prosessi voi kestää tarpeen mukaan jopa 1-3 vuotta. Coachingprosessin pituus on selvästi lyhyempi, kokonaisuudessaan tyypillisesti alle puolen vuoden mittainen.

Yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa yksi ohjauskerta on kestoltaan 90 min. Myös coachingissa yhden valmennuskerran kesto on 90 min. Tapaamiset ajoittuvat noin 2-3 viikon välein.

Työnohjaukset ja coaching on mahdollista toteuttaa asiakkaan tiloissa Pirkanmaalla tai etäyhteydellä.

Maksuttomassa aloitustapaamisessa käydään läpi työnohjauksen / coachingin tarve ja lähtökohdat sekä sovitaan prosessin toteutukseen liittyvistä seikoista. Näiden perusteella laaditaan sopimus.

Huom! Esihenkilöiden yksilö- ja ryhmätyönohjaukset koulutusasiakashinnoin johdon työnohjaaja ja coach -koulutukseni ajan.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin juuri sinun yrityksesi tarpeeseen sopivasta työnohjaus- tai coachingprosessista!

Koulutukset

Työhyvinvointia työelämään -koulutukset

Pidän yrityksille ja organisaatioille koulutuksia työhyvinvoinnin teemoista psykologiseen asiantuntemukseen sekä tutkittuun tietoon pohjautuen. Koulutukseni tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä yhdessä pohtimaan työhyvinvoinnin teemoja sekä etsimään keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Valittavana on tarpeen mukaan räätälöitäviä koulutuskokonaisuuksia mm. seuraavista teemoista:

Palautumisen äärellä

Luodaan pohjaa työhyvinvointia edistävälle työstä palautumiselle lisäämällä ymmärrystä psykologisesta palautumisesta ilmiönä sekä etsimällä keinoja palautumisesta huolehtimiseen niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Stressinhallinnan ulottuvuudet

Tunnistetaan stressitekijöitä ja -reaktioita, käydään läpi keinoja stressireaktioiden taltuttamiseen sekä rakennetaan pohjaa kestävälle stressinhallinnalle. Niin yksilön kuin organisaationkin näkökulma on tarkastelussa esillä.

Työn voimavaroilla kohti työhyvinvointia

Käydään läpi työn voimavarojen merkitystä työhyvinvoinnille sekä pohditaan keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen voimavarojen näkökulmasta. Tarkastelua aiheen parissa tehdään niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta.

Työuupumus ja työhyvinvoinnin tukeminen

Tarkastellaan työuupumusta ilmiönä ja tutustutaan työuupumuksesta kertoviin tunnusmerkkeihin. Lisäksi pohditaan keinoja työuupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvoinnin tukemiseen kuormituksen keskellä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta.

Koulutuksen kesto sovitaan tarpeen mukaisesti. Joskus lyhyt yhden tunnin mittainen puheenvuoro toimii sopivana johdantona aiheeseen, toisinaan taas on hyvä pysähtyä pidemmäksi aikaa aiheen pariin. Esimerkiksi kolmen tai kuuden tunnin mittainen koulutus antaa jo mahdollisuuden työstää aihetta syvemmin osallistujien kanssa, jolloin myös kytköksiä käytännön työarkeen löydetään enemmän. Koulutukset sisältävät alustuksen lisäksi yhteistä keskustelua ja pohdintatehtäviä. Pidemmissä koulutuksissa mukana on myös erilaisia harjoituksia ja tehtäviä aiheen työstämiseksi.

Koulutusten hinnat määräytyvät kokonaisuuden mukaan.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin vastaava koulutuskokonaisuus!

Esittely

Osaaminen ja työskentelyote

Olen pohjakoulutukseltani laillistettu psykologi ja perehtynyt erityisesti työpsykologian teemoihin. Olen työskennellyt aiemmin työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksen sekä rekrytoinnin ja kuntoutuksen parissa. Minulla on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Tutkimustaustani näkyy analyyttisessa otteessani sekä kyvyssä hyödyntää olemassa olevaa tutkimustietoa käytännön työssä. Olen tottunut työskentelemään sekä ryhmien että yksilöasiakkaiden kanssa työelämän ilmiöiden äärellä. Tällä hetkellä täydennän osaamistani johdon työnohjaaja ja coach -koulutuksessa, josta valmistun syksyllä 2021. Koulutus on Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen ja sisältää lisäksi erikoistumisen johdon ja esihenkilöiden työnohjaukseen sekä valmennukseen.

Työhyvinvoinnin teemat ovat olleet lähellä sydäntäni koko työurani ajan. Haluan omalta osaltani olla mukana työelämän kehittämisessä lisäämällä tietoutta ja osaamista työhyvinvoinnin kysymyksissä työpaikoilla. Lisäksi työnohjaajana ja coachina saan olla kanssakulkijana ammatillisen kehityksen prosessissa, jolla on kytköksensä myös työhyvinvointiin. Työskentelyotteeni työnohjauksessa ja coachingissa pohjautuu vahvasti psykologiseen asiantuntemukseeni. Tarkastelen kuitenkin työelämän ilmiöitä useampien teoreettisten viitekehysten kautta.

Ajattelen, että tasapainoinen ja inhimillinen ote työelämässä tuottaa myös parhaan tuloksen.

Ota yhteyttä

Maarit Ruotsalainen

sähköposti: info@maaritruotsalainen.fi

puh: 040 507 5577

Tietosuojaselosteeni löydät täältä.